Algemene voorwaarden

Een reservering gemaakt via de internetsite van Vakantie-oord Zonnehoeve is slechts een aanvraag. Pas na bevestiging door Vakantie-oord Zonnehoeve wordt de gemaakte reservering definitief.

REGLEMENT "de Zonnehoeve" 

1. Regels voor de opbouw van het tarief van de vakantiewoning. 

De opbouw van het tarief van de vakantiewoning is gebaseerd op de grootte van de woning en is afhankelijk van de tijd van het seizoen. 

Het tarief is inclusief B.T.W., exclusief toeristenbelasting, eindschoonmaak en borg. In het tarief van de vakantiewoning is inbegrepen beddengoed, gas, water, elektriciteit, verwarming, riolering, vuilwaterafvoer, sanitaire voorzieningen. 

Overige voorzieningen die de huurder kosteloos ter beschikking staan: openluchtzwembad, kinderzwembad, recreatieruimte, lig- en speelweide, een zonneterras met tuinameublement voor elke woning, parkeergelegenheid. Overige voorzieningen die de huurder tegen vergoeding ter beschikking staan kunt u terugvinden in de prijslijst.

De ondernemer is gehouden om de aangeboden voorzieningen in redelijkheid aan de huurder en zijn/haar gezins-/groepsleden beschikbaar te stellen.

2. Regels voor het bekendmaken van het tarief.
Bij de receptie is duidelijk zichtbaar een lijst aangebracht met de geldende tarieven in combinatie met de periodes waarvoor ze van toepassing zijn tezamen met de condities waaronder tot reservering kan worden overgegaan.

Bij iedere aanvraag voor informatie wordt genoemde lijst verstrekt. De condities waaronder tot reservering kan worden overgegaan zijn:

Na schriftelijke of telefonische bespreking ontvangt de aanvrager een bewijs van voorlopige reservering. Wordt vervolgens binnen veertien dagen na verzenddatum minimaal 50% van de verschuldigde huur op bankrekening van de verhuurder bijgeschreven dan ontvangt de aanvrager een bericht van definitieve reservering en wordt verder als huurder beschouwd, zo niet dan komt de voorlopige reservering te vervallen.
Bij het betrekken van de gereserveerde woning betaalt de huurder de borgsom, het eventuele restant van de verschuldigde huur, de eindschoonmaak, alsmede de verschuldigde toeristenbelasting.
Bij verlenging van de huurovereenkomst dient de verschuldigde huur bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Bij vertrek ontvangt de huurder de borgsom retour(groepen achteraf per bank/giro), eventueel verminderd met inhoudingen voor opgetreden schaden.

3. Regels voor de duur van de overeenkomst, de wijze, de termijn en de gronden van opzegging.

De huurder moet zelf desgewenst een annuleringsverzekering afsluiten. De huurder is in geval van annulering of voortijdige beeindiging van de huurovereenkomst het gehele huurbedrag verschuldigd.

Tussentijdse ontruiming bij wanprestatie van de huurder:
Indien de huurder, zijn/haar gezins-/groepsleden, logees of bezoekers de verplichtingen uit de huurovereenkomst, het reglement, de huisregels of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien de huurder van oordeel is dat deze ontbinding ten onrechte is, dient hij de verhuurder hiervan binnen enkele dagen in kennis te stellen en kan hij uiterlijk binnen zeven dagen het geschil voorleggen aan een geschilleninstantie. De huurder blijft in principe gehouden het overeengekomen tarief te betalen. De verhuurder heeft ook de mogelijkheid om slechts die personen die overlast veroorzaakt hebben van verder verblijf uit te sluiten en met de overige gezins-/groepsleden een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Ontruiming:
Als de overeenkomst beeindigd is moet de huurder de vakantiewoning ontruimen, tenzij anders is overeengekomen. Als de huurder dit heeft nagelaten, is de verhuurder gerechtigd na sommatie de vakantiewoning op kosten van de huurder te ontruimen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met het ontruimen van de vakantiewoning, tenzij deze schade is ontstaan door opzet, onzorgvuldigheid of grove schuld van de verhuurder. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de huurder.

4. Regels voor overige zaken.
De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodaties, behoudens situaties die het gevolg zijn van overmacht.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde vakantiewoning aan derden te verhuren.

Het is de huurder te allen tijden toegestaan om bezoekers te ontvangen. De bezoekers zijn gebonden zich te houden aan alle regels zoals deze voor de huurder van toepassing zijn.

Het is niet toegestaan de vakantiewoning permanent te bewonen.

Indien er tussen de verhuurder en de huurder een geschil ontstaat over enig in dit reglement geregeld onderwerp kan dit geschil aan een geschillencommissie worden voorgelegd. Onder geschillencommissie mag worden verstaan; de geschillencommissie recreatie zoals bedoeld door de vereniging van recreatie-ondernemers Nederland (Recron) / ANWB / Consumentenbond.

HUISREGELS "de Zonnehoeve"

1. De huurder, zijn/haar gezins-/groepsleden, logees of bezoekers dienen zich zodanig te gedragen dat dit geen aanstoot oplevert. Personen die niet ingeschreven staan mogen geen gebruik maken van de zwemfaciliteiten en mogen uitsluitend tussen 9.00 uur en 22.00 uur aanwezig zijn.

2. Bij het betrekken van de woning dient controle van de inventarislijst plaats te vinden. Ontbrekende onderdelen moeten terstond aan de verhuurder gemeld worden. Bij het verlaten van de woning dient de woning veegschoon opgeleverd te worden.

3. Het gebruik van de zwemfaciliteiten geschiedt op eigen risico. Daarnaast geldt:

het is verboden te duiken;
de aanwezigheid van kinderen in het zwembad is alleen toegestaan onder begeleiding van volwassenen, tenzij zij over een zwemdiploma beschikken;
het zwembad te betreden en te verlaten dmv de aanwezige toegangspoortjes;
het is verplicht de poortjes na het betreden of verlaten weer te sluiten;
het is verboden om over het hekwerk en in de fontein te klimmen;
het is verboden om het tuinmeubilair in het water te doen plaatsen;
het is verboden om van 22.00 uur tot 9.00 uur gebruik te maken van alle zwemfaciliteiten;
dat er geen toezicht aanwezig is.

4. Voor het wassen van kleding is de in de recreatieruimte/ sanitairhuis ingerichte wasserette beschikbaar. De wasdroger mag uitsluitend gevuld worden met gewassen en gecentrifugeerde was uit de in de wasserette opgestelde wasmachine. Defecten door het onjuist gebruik van de apparatuur zijn voor rekening van degene die het laatst gebruik heeft gemaakt van de apparatuur.

Het zelf uitspannen van bedrading, het ophangen van droogrekjes aan deuren etc. is bijgevolg niet toegestaan.

5. Huisdieren zijn uitsluitend toegestaan indien van tevoren hierover overleg is geweest met de verhuurder en toestemming is verkregen. De huisdieren moeten op het terrein altijd aangelijnd zijn. Het uitlaten van huisdieren dient buiten het terrein te gebeuren. Het is ten strengste verboden dat de huisdieren zich op het grasveld voor de vakantiewoningen, in de speelweide, de recreatieruimte en het zwembad begeven. Het is verboden de huisdieren op het terrein of in de woning alleen te laten. Tevens is het niet toegestaan dat de huisdieren zich op de bovenverdieping van de woning bevinden. Uw huisdier mag in geen enkel opzicht overlast of irritatie veroorzaken voor anderen.

6. Met betrekking tot het afval geldt het volgende:

Keukenafval van organische aard (GFT-afval) dient, als u dit wenst, op de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden.
Papier in de desbetreffende papiercontainer.
Glasafval moet in de daarvoor bestemde kisten. 
Batterijen en ander chemisch afval moet in de milieubox, welke bij de milieusraat staat.De verhuurder draagt zorg voor de tijdige verwijdering van de milieubox t.b.v. de gemeentelijke ophaalronde.
Voor restafval is een grote container aanwezig.
Voor pmd afval zijn 2 kleine afvalemmers beschikbaar.

7. Het gebruik van de landbouwproducten die zich binnen het terrein bevinden is voorbehouden aan de verhuurder. E.e.a. betekent dat de huurder zich geen producten zoals kersen, appels mag toe eigenen, mits hier van de verhuurder toestemming voor verkregen is en dit alles geschiedt op eigen risico.

8. Het opstellen van rekken, netten, palen etc. voor enigerlei doeleinden is niet toegestaan, mits u toestemming heeft verkregen van de verhuurder.

9. Het instellen van de zich in de woning bevindende TV is niet toegestaan. Optredende defecten als gevolg van het ongeoorloofd zelfstandig instellen van de TV zijn voor rekening van de huurder.

10. Het verplaatsen van de in de woning opgestelde bedden is alleen toegestaan in overleg met de verhuurder.

11. Bij het bevuilen van een matras wordt 50,00 euro in rekening gebracht.

12. Een gehuurde garagebox mag uitsluitend gebruikt worden voor het stallen van een auto of het opbergen van fietsattributen. Een en ander geschiedt geheel voor eigen risico. Het uitvoeren van enige en andere activiteit is nadrukkelijk verboden.

13. Het hekwerk bij de ingang dient vanaf 22.00 uur bij het op enigerlei wijze passeren steeds gesloten te worden. Dit is in ieders belang om ongewenste personen buiten het terrein te houden.

14. Na 22.00 uur is het verplicht overal stilte in acht te nemen voor degenen die hun nachtrust nodig hebben.

15. Het gebruik van alcohol in de recreatieruimte en bij het zwembad is niet toegestaan.

16. Bij niet naleven van genoemde regels is de directie gemachtigd u te (laten) verwijderen van dit park.

17. Het verblijf op de Zonnehoeve, in de breedste zin des woords, geschiedt geheel op eigen risico. De directie is voor geen enkel gevolg aansprakelijk.

Wij wensen u een prettig verblijf.

De directie.

Wilt u meer weten over onze faciliteiten?

Neem contact met ons op